Please wait while JT SlideShow is loading images...
Rolfhallen.dkGymnastik i RolfhallenBabymesse i Rolfhallen.dkOktoberfest i RolfhallenRolfhallen.dkBabymesse i Rolfhallen.dkOktoberfest i RolfhallenRolfhallen.dkGymnastik i RolfhallenUdvikling i og omkring Rolfhallen

Oprettet: 28 september, 2016

Julefrokost i Rolfhallen 2016

Senest opdateret: 09-28-2016

 

Oprettet: 10 april, 2016

Specialklassen

Rolfhallen slår dørene op for de skønne komikere – specialklassen.

 

Deres live impro comedy show, er musikalsk og involverende.

Alt hvad der sker på scenen improviseres i nuet, og udspringer altid fra publikums idéer.

Så vær frisk og overrask din bedre halvdel, ven, kollega eller en der bare trænger til at få rørt lattermusklerne til de kramper, med en billet.

Vi håber at se jer til en helt igennem fantastisk aften.

 

Dato: 19. Maj 2016 kl. 20:00

Sted: Rolfhallen

Pris: 175 kr. + gebyr

Dørene åbner ½ time før start, pladserne er unummererede.

Billetterne er sat til salg på:

 

www.rolfsted.clubcommander.com

Senest opdateret: 04-11-2016

 

Oprettet: 23 oktober, 2015

Julefrokost i Rolfhallen 2015

 

Senest opdateret: 11-30-1999

 

Oprettet: 01 april, 2015

Rolfhallens GF 2015

Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Rolfhallen

Torsdag den 26. marts 2015.

Fremmødte: 13 personer.

Dagsorden:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Anders Green Sørensen, modtager genvalg

Uffe Holtze, modtager genvalg

Thomas Hofstedt Nielsen er på valg i 2016, men ønsker at udtræde af bestyrelsen

 • Valg af suppleant

På valg er:

Michael Andersen, modtager ikke genvalg

 • Indkomne forslag

 • Eventuelt

Uffe bød velkommen til årets generalforsamling i Rolfhallen.

 • Valg af stemmetæller

Lykke Holtze og Per Rasmussen blev valgt.

 • Valg af dirigent

Ernst Jørgensen blev foreslået og valgt.

Ernst konkluderede at GF er korrekt og lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

 • Formandens beretning.

Årsberetning 2014

Sidste år fortalte jeg at vi havde valgt et arkitektfirma (Isager arkitekter) til vores udviklingsplan og kun manglede en underskrift, det fik vi i foråret, vi fik også bevilliget 100.000 kr. af aktivitetsudvalget til finansieringen.

Isager blev præsenteret til brugermødet i maj måned, hvor de kom med et lille oplæg til en udviklingsplan.

Vi forsøgte sammen med Jeremy (Isager) at planlægge en workshop som skulle afvikles i oktober måned, men desværre måtte vi aflyse pga. manglende tilmeldinger, men der arbejdes videre med et nyt forsøg på en workshop i foråret 2015.

I foråret 2014 søgte vi i FMK´s moderniseringspulje om en netvæg til hallen, nyt elektronisk låsesystem til fordøren og bagdøren samt renovering af selskabslokalerne, vi var så heldige at få godt 230.000 kr. til de tre projekter, netvæggen og renoveringen af selskabslokalerne er klaret/ lavet, men låsesystemet er der gået politik i da kommunen ønsker det skal køre sammen med halbooking og det bliver det noget dyrere af, så vi afventer kommunen for et svar.

Hallerne i FMK skal til at spare endnu engang, der skal spares 2,4 millioner kr. fra 2016 til og med 2018 og det betyder, at som det ser ud nu, får vi ca. 50.000 kr. mindre i tilskud om året over de næste tre år, men først fra 2016.

Vi vender stadigvæk hver en 25 øre for at spare på vores penge og det syntes jeg/vi faktisk er lykkedes ganske godt i år med 80.000 kr. i overskud i 2014, vi har også haft lidt flere udlejninger i år end i 2013, helt præcist 14 udlejninger i hallen og 32 i selskabslokalerne i alt 8 udlejninger mere, andre besparelser vil Sten komme nærmere ind på.

Bestyrelsen har besluttet at fjerne TVét i cafeteriet, da vi har en årligudgift på 12.000 kr. efter aftale med RIFs hovedbestyrelse og Hung.

Her til slut vil jeg gerne takke Michael Andersen for de 2 år han var i bestyrelsen som suppleant og ikke mindst Thomas Hofstedt Nielsen for det store stykke arbejde du har lagt i de 5 år du har været i bestyrelsen.

Der skal også lyde en stor tak til aktivitetsudvalget for det store arbejde i ligger i udvalget, det var en fornøjelse at hjælpe sammen med jer og jeres hjælpere til 90´er festen, håber vi ses igen til næste år.

Jeg vil også takke RIF og RIF´s støtteforening og ikke mindst Peder Veje for det utrolige store stykke arbejde du har lagt i hovedbestyrelsen de sidste 4 år.

Til sidst vil jeg takke Per og bestyrelsen for godt samarbejde.

Spørgsmål til beretningen.

Iben spørger om vi ved mere konkret hvilken konsekvens den kommunale besparelse på hallernes tilskud vil få i Rolfhallen.

Uffe svarer at Rolfhallens bestyrelse har valgt at tilslutte sig en model som er lanceret af de Sydfynske haller der går ud på at besparelsen deles ligeligt ud på alle 16 haller, dog med dobbelt til de to store, Midtfyns Fritidscenter og Forum Faaborg. Det vil sige at hver hal skal have følgende mindre tilskud på ca. 40.000 ( ca. 80.000 til hver af de 2 store) i 2016, ca. 50.000 (ca. 100.000 til hver af de 2 store) i 2017 og ca. 45.000 ( ca. 90.000 til hver af de 2 store ) i 2018.

Anders tilføjer at de små haller uden skoler bliver meget hårdt ramt af kommunens besparelsesforslag, det vil muligvis betyde at de skal køre som nøgle haller.

Ernst takker på vegne af RIF for samarbejdet med hallens bestyrelse og den gode stand som hallen holdes i.

Ernst spørger til cafetriedriften, hvor det til tider kniber med at der er åbent som RIF forventer, f.eks sker det jævnligt at der ikke er åbent når der er håndboldkampe i hallen.

Uffe er ikke tilfreds med forholdene og følger hele tiden op over for Hung når der har været problemer med åbningstid o.a.

Anders tilføjer at hallens bestyrelse gerne vil i dialog om andre måder at driver cafeteriet på.

Ernst tilføjer at RIF ønsker en mulighed for at kunne købe øl, vand og kaffe når cafeteriet er lukket på kampdage o.a.

Uffe oplyser at Hungs hustru skal overtage driften af cafeteriet fra april måned.

Sten påpeger at man skal huske at der ikke er nogen særlig høj indtjening/omsætning i cafeteriet.

Uffe appellerer til at folk skal huske at bruge cafeteriet i stedet for selv at have drikkevarer o.a. med i hallen.

Sten oplyser at RIF fodbold har aftalt med Hung at der i sommerperioden hvor cafeteriet er lukket er opstillet et køleskab i klublokalet med øl og vand som kan købes, andre kunne måske aftale samme løsning med Hung.

Thomas oplyser at tirsdage og torsdage i sæsonen er nedprioriteret af Hung da der sælges meget lidt.

Thomas tilføjer at det er positivt at der er kommet godt gang i lørdags buffeter i cafeteriet.

Herefter var der ikke flere kommentarer til formandens beretning.

 • Forelæggelse af det reviderede regnskab

Sten runddelte regnskabet for 2014 og gennemgik et sammendrag af regnskabet hvoraf det fremgår at hallens omsætning er øget med ca. 30.000 kr. i forhold til 2013 og resultatet er forbedret fra 54,913 kr. i 2013 til 80,565 kr. i 2014.

Sten oplyser at der er afsat i alt 150.000 kr. til arbejdet med hallens udviklingsplan og heraf er brugt 30.000 kr. som er en regning fra Isager arkitekter der er betalt i 2015 og derfor ikke fremgår af regnskabet for 2014.

Ernst spørger til en prioritetsgæld på 160.000 kr. som fremgår af hoved regnskabet.

Sten oplyser at det er en gammel kommunal gæld som revisoren mener snart kan slettes.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Anders Green Sørensen, modtager genvalg

Uffe Holtze, modtager genvalg

Begge blev enstemmigt genvalgt.

Thomas Hofstedt Nielsen er på valg i 2016, men ønsker at udtræde af bestyrelsen nu.

Der blev spurgt om forslag til at besætte denne post.

Martin Thuesen tilbød at stille op og blev enstemmigt valgt. (1 års periode)

 • Valg af suppleant

På valg er:

Michael Andersen, modtager ikke genvalg.

Der blev spurgt om forslag til at besætte denne post.

Thomas Kristiansen tilbød at stille op og blev enstemmigt valgt

 • Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 • Eventuelt

Thomas takker bestyrelsen og Per for et godt samarbejde, syntes det har været spændende og interresant at arbejde i Rolfhallens bestyrelse og hæfter sig ved at det minus i regnskabet som han og de andre bestyrelsesmedlemmer overtog i 2010 nu er vendt til et solidt plus.

Uffe takker Thomas for det store stykke arbejde han har lagt i det og for godt samarbejde og overrækker samtidig et par flasker vin fra hallen.

Uffe slutter mødet med at takke for det forgangne år og takker for fremmødet.

Senest opdateret: 08-29-2015

 

Oprettet: 20 oktober, 2014

Workshop

 

FERRITSLEV-ROLFSTED OG ROLFHALLEN

PRESSEMEDELELSE

Det der er godt for Ferritslev-Rolfsted er godt for Rolfhallen

Selvom der er gennemført en lang række forbedringer af Rolfhallen i de senere år, har bestyrelsen taget fat på spørgsmålet om, hvordan vi kommer videre med vores udvikling mod skabelse af en mere levedygtig Rolfhal i fremtiden.

Det er almindelig kendt, at vi lever i vanskelige tider i Fåborg-Midtfyn Kommune. Befolkningstallet falder og politikerne er optaget af rationaliseringer, besparelser, skolelukninger og anden reduktionstænkning. Vi kan også se, at det ofte er de mindre bysamfund som vores, der sætter mest til i omstillingsprocessen.

Vi ved godt, at Rolfhallens fremtid ikke alene er knyttet til, hvor gode vi er til at stille med gode halfaciliteter til RIFs 600 medlemmer, men er også afhængig af, at hele vores lokalsamfund er i positiv fremdrift. I den forbindelse er vi også opmærksomme på, at kommunens sektor opdelte behandling af vores udvikling her i Ferritslev-Rolfsted kan være direkte skadelig for landbyens liv og trivsel. For eksempel ville lukning af vores skole have alvorlige konsekvenser for en række andre samfundsområder, herunder idrætslivet, institutionerne og kulturlivet.

Manglende sammenhæng, i den måde kommunerne planlægger samfundsudvikling på, har – som vi alle ved – ført til forarmelse og undergang af mange lokalsamfund, der nu ofte betegnes som ”udkants Danmark”

I Rolfhallens bestyrelse mente vi ikke, at vi fortsat kunne løbe risikoen for at Hallen ikke kunne drives i fremtiden på grund at ensidige politiske beslutninger.

Vi har derfor valgt at gå den modsatte vej. I stedet for at se på hvert samfundsområde hver for sig, har vi valgt at se på samfundsområder i sammenhæng. Og når vi gør det, opdager vi lynhurtigt, at Rolfhallens fremtid hænger uløseligt sammen med de øvrige samfundsområder – bosætning, skolerne, institutionerne, kirken osv.

Den 26. 10 afholdes derfor en workshop for:

 • at finde frem til nye ideer som binder lokalsamfundet tættere sammen
 • at opbygge sammenhængskraft
 • at skabe forudsætninger for en endnu bedre Rolfhal i fremtiden

Ideerne fra workshoppen skal danne grundlag for en eller flere ansøgninger til fonde og andre kasser, som støtter fastholdelse af nytænkning indenfor skabelse og fastholdelse af det gode liv på landet.

Senest opdateret: 08-29-2015

 

Side 1 af 2

<< Første < Forrige 1 2 Næste > Sidste >>
eholme.dk